Dolfijnen

Green Heritage Fund Suriname heeft sinds 2007 een monitoring programma voor roze rivierdolfijnen (Sotalia guianensis ) in de monding van de Surinamerivier. Waarnemingen en registratie van dolfijnen worden uitgevoerd door een groep vrijwilligers die hiervoor speciaal getraind is. Op de wekelijkse trip op zondag mogen er ook betalende gasten mee. Het doel hiervan is om geïnteresseerden het onderzoek van dichtbij te laten meemaken en te informeren over de dolfijnen en het estuarium. Met hun bijdrage wordt het onderzoek deels gefinancierd.

De verzamelde data uit het monitoring programma dragen bij aan kennis over deze bijzondere dolfijnsoort en de ontwikkeling van de dolfijnenpopulatie in Suriname. Deze kennis is onder andere van belang bij besluitvorming over activiteiten die invloed hebben op het kustgebied (denk aan: zandwinning, scheepvaart, etc.)


Het dolfijnenprogramma

Langs de kust van Suriname komt één soort dolfijn voor, de brakwater- of Guianadolfijn (of Profosu, zoals deze kleine elegante dolfijn in Suriname wordt genoemd). Ten noorden van Suriname komt hij voor tot Nicaragua (14º NB), naar het zuiden tot het zuiden van Brazilië (27º ZB). Profosus leven in ondiepe delen van de zee en in de mondingen van grote rivieren. Stroomopwaarts vind je ze tot waar het water nog brak is (vandaar de naam brakwaterdolfijn). Sinds 2007 wordt deze dolfijn als volwaardige soort erkend: Sotalia guianensis. Het is een kleine grijze dolfijn met een meestal roze en soms witte buik. Deze dolfijnen kunnen ruim twee meter lang worden. 


Dolfijnenonderzoek in Suriname

Sinds 2005 wordt door een groep vrijwilligers, die valt onder een programma van de Stichting Green Heritage Fund Suriname, op regelmatige basis gegevens verzameld over de stand en het gedrag van dolfijnen in de monding van de Surinamerivier. In 2009 heeft IUCN Nederland het door een subsidie mogelijk gemaakt het onderzoek naar een hoger plan te tillen. Ook spant de groep zich in om in samenspraak met de lokale gemeenschap verantwoord en duurzaam dolfijnentoerisme te bevorderen en om voorlichting te geven over de dolfijnen en bescherming van hun leefgebied.


Voorlopige resultaten

Er is eenheid gebracht in de werkmethoden bij het onderzoek en voor de begeleiding van passagiers in workshops voor de huidige en nieuwe vrijwilligers. Hiervoor is een educatieve folder voor het publiek samengesteld met richtlijnen hoe men zich het beste kan gedragen tijdens het observeren van dolfijnen. Deze folder is ook geïntroduceerd bij touroperators. 

In 2015 heeft de Venezuelaanse ……. op uitnodiging van GHFS een workshop verzorgt waarin het protocol voor een dolfijnsurvey in Suriname is opgezet en waarbij kennis is gedeeld over autopsie bij dood aangetroffen dolfijnen. Deze informatie draagt bij aan meer kennis over de dolfijnen in Suriname. Met behulp van de al bestaande fotocollectie van dolfijnen die op verschillende tochten is gemaakt, kan gestart worden met het opzetten van een database. Ook zijn er contacten gelegd met verschillende maatschappelijke partijen waaronder touroperators, ministeries, andere natuurbeschermingsorganisaties en wetenschappers.

Het doel van het dolfijnenprogramma is de populatie van wilde dolfijnen beschermen van door het opzetten en onderhouden van een gedegen gemeenschapsmonitoringsprogramma. De uit de monitoring verkregen informatie moet bijdragen aan een goede besluitvorming betreffende het estuarium van de Suriname Rivier. GHFS wil met het dolfijnenprogramma het volgende bereiken:

  • Kennis vergroten over de leefomgeving van wilde dolfijnen in de het estuarium van de Surinamerivier, ter ondersteuning van geïnformeerde besluitvorming over het milieu;
  • Lokale actoren betrekken bij de educatie over dolfijnen en de ecosystemen van het estuarium;
  • Duurzaamheid van het dolfijnenprogramma op lange termijn bevorderen;
  • Als belangenbehartiger optreden voor de bescherming van wilde dolfijnen in Suriname en voor het behoud van het estuarium als ecosysteem;
  • Behoud van het marinemilieu in het algemeen bevorderen en duurzaam bestaan mogelijk maken door middel van een aanpak gericht op het ecosysteem;
  • Kennisuitwisseling stimuleren tussen nationale en internationale actoren op het gebied van natuurbehoud en dolfijnen.

Het Dolfijnenprogramma is een onderzoek dat elke zondag wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers van de Green Heritage Fund Suriname. Op elke trip mogen er gasten mee (maximum 10 per trip). Het doel hiervan is om gasten het onderzoek van dichtbij te laten meemaken en het onderzoek te helpen financieren. De gasten krijgen ook informatie over de dolfijnen en het estuarium.